Rakennushankkeen toimijoiden valinta

Riittävät ja ammattitaitoiset resurssit ovat hankkeen laadullisen onnistumisen elinehto. Toimijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hankkeen osapuolia yleisesti - suunnittelijoita, urakoitsijoita ja muita osapuolia. Toimeksiantosopimuksiin tulee kirjata kaikki, mitä toimijoiden halutaan tekevän. Esimerkiksi vaatimus yhteistyöstä tulee siis olla sopimuksissa. 

Hankkeen kilpailutus

Toimijat valitaan hankekohtaisesti kilpailuttamalla. Valintaperusteena käytetään yleensä kokonaistaloudellisuutta. Kokonaistaloudellisuudessa on tärkeää tuntea hanketarjousten vertailuun käytettävien pisteytysmallien toimivuus ja niiden suhde laatuun. Onnistuneilla hankintamalleilla rakennushankkeeseen voidaan liittää oikea osaaminen ja työ. Hyväksi todetuissa pisteytysmalleissa huomioidaan seuraavat osa-alueet:

 • Kelpoisuusvaatimukset määritetään hankekohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain vähimmäiskelpoisuusvaatimusten lisäksi.
 • Valintamenetelmä määritetään laatupainotteiseksi hintapainotteisuuden sijaan.
 • Yksittäisten henkilöiden referensseihin kiinnitetään myös huomiota yritysreferenssien lisäksi.
 • Edullisin kokonaishinta perustuu arvioituun työmäärään.

Suunnittelu ja toteutus ovat keskeisessä asemassa rakentamisessa ja ne määrittävät suuren osan rakennushankkeen kokonaiskustannuksista. Suunnittelu- ja toteutusryhmän pysyvyys koko hankkeen ajan on erittäin kriittistä hankkeen riskienhallinnan kannalta. Tämä tulee huomioida suunnittelijoiden valinnan yhteydessä. Etenkin monivuotisissa hankkeissa suunnittelusopimuksiin tulee sitoa mekanismi, jolla varmistutaan suunnitteluresurssien laatutasosta koko hankkeen ajan.

Tärkeää

 • Hankintamallien pisteytykset tunnetaan ja niiden käytöstä on kokemuksia.
 • Hankintamalli mahdollistaa riittävän työmäärän arvioimisen.
 • Tarjouspyynnöstä laaditaan selkeiksi ja ymmärrettävästi, jotta niistä ilmenee mitä oikeasti halutaan.

Hyvät käytännöt

 • Pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa onnistumisia.
 • Puitesopimukset sopivat pienempiin hankkeisiin.

Lisätietoa

 • Suunnittelijoiden tehtäväluettelot, Rakennustietosäätiö RTS.
 • Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkinen hankinta, ohje 1, ohjekortti RT 13-11268, Rakennustietosäätiö RTS, 2017.