Pääsuunnittelija hankkeen tukena

Parhaimmissa tapauksissa pääsuunnittelija toimii suunnitteluryhmän kapellimestarina.

Pääsuunnittelija vastaa rakennushankkeessa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan pätevyysvaatimukset ja lainsäädännölliset velvollisuudet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Pääsuunnittelijan tekemällä työllä voidaan varmistua suunnittelun hyvästä laadusta ja sujuvoittaa hankkeen rakennuslupakäsittelyä. Lisäksi pääsuunnittelijan oleellisiin tehtäviin kuuluu tilaajan pitäminen ajantasalla suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Tilaajan tulee luoda pääsuunnittelijalle aidot mahdollisuudet onnistua tehtävissään. 

Pääsuunnittelijan osaaminen

Pääsuunnittelijaksi valitaan kyseisen hankkeen vaativuus ja vaatimukset huomioiden sopivimman osaamisen ja pätevyyden omaava henkilö.  Usein pääsuunnittelijan vaatimukset kohdistuvat tekniseen tai toiminnalliseen osaamiseen, mutta joissain hankkeissa voidaan korostaa lisäksi vaikkapa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Erityyppisissä hankkeissa voidaan painottaa pääsuunnittelijan osaamista seuraavasti: 

 • uudisrakennukset: rakennussuunnittelu, rakennustekniikka
 • käyttötarkoituksen muutokset: rakennussuunnittelu, rakennustekniikka
 • sisäilmakorjaukset: sisäilma-asiantuntijuus, talotekniikka, rakennustekniikka, rakennussuunnittelu
 • vaipparakenteiden saneeraukset: rakennussuunnittelu, rakennustekniikka
 • suojeltujen rakennusten korjaukset: rakennussuunnittelu, rakennustekniikka.

Pienissä hankkeissa pääsuunnittelija voi toimia myös muussa hankkeen tehtävässä, esimerkiksi erityisalan suunnittelijana, mutta tällöin on kuitenkin varmistuttava pääsuunnittelijan riittävistä resursseista ja ajankäytöstä. Suuremmissa hankkeissa pääsuunnittelijan tulisi vastata vain pääsuunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Pääsuunnittelijan tehtävien onnistumisessa on erittäin tärkeää, että hän osallistuu henkilökohtaisesti hankkeen palavereihin ja katselmuksiin – toisin sanoen pääsuunnittelijan tehtäviä ei voida siirtää eteenpäin toiselle suunnittelijalle.

Pääsuunnittelijan rooli korostuu pitkäkestoisissa hankkeissa, joissa pääsuunnittelijan tulee huolehtia erityisesti suunnitteluorganisaation jatkuvuudesta ja tiedonsiirrosta sekä hankkeen kokonaisuuden hallinnasta. 

Tärkeää

 • Tilaajan ja pääsuunnittelijan välinen yhteistyö perustuu luottamukseen. 
 • Pääsuunnittelijaa osallistuu aidosti hankkeen aikataulun suunnitteluun. 
 • Pääsuunnittelijaa osallistuu hankkeen organisointiin ja laadunvarmistukseen. 
 • Pääsuunnittelija osallistuu henkilökohtaisesti hankkeen palavereihin ja katselmuksiin. 

Hyvät käytännöt

 • Pääsuunnittelija valitaan hankkeen vaativuuden ja suunnittelijalle asetettavien osaamisvaatimusten perusteella.
 • Muut suunnittelijat alistetaan pääsuunnittelijan toimeksiantosopimuksen alaisuuteen, jolloin pääsuunnittelijalla on paremmat mahdollisuudet varmistaa, että eri alojen suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

 • Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18, RT 103254, Rakennustietosäätiö RTS, 2020.
 • Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa, RT 13-10860, Rakennustietosäätiö RTS, 2005.
 • Suunnittelun johtaminen korjaushankkeessa, RT 13-11120, Rakennustietosäätiö RTS, 2013.