Aikataulu ja resurssit lähtökohtana

Hyvä rakentaminen perustuu oikeaan resursointiin ja aikataulutukseen.

Tilaajan projektinjohtovastuuta korostetaan rakennushankkeessa. Tilaajaorganisaation tulee taata projektinjohdolle riittävät resurssit ja aikataulut rakennushankkeen läpivientiin. Tilaajan projektinjohtovastuun lisäksi muiden rakentamisen osapuolten tulee myös suoriutua heille asetetuista toimeksiannoista asiallisesti. Oleellista on myös huomioida, että resurssien vajaavaisuuden myöhempi paikkaaminen ei ole usein kustannustehokasta. Suurin osa hankkeen kustannuksista määräytyy yleensä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Hankesuunnitteluvaiheen päättyessä jopa 80 % kustannuksista voi olla määräytyneitä. Kustannukset kertyvät kuitenkin pääosin vasta rakennusvaiheen aikana. Korjaushankkeissa on huomioitavaa, että suurempi osa kustannuksista määräytyy vasta toteutussuunnittelussa sekä rakentamisen aikana. Tämä johtuu pääosin lähtötietojen puutteellisuudesta ja ristiriitaisuudesta.

Rakennushankkeiden jaksottaminen

Tilaajaorganisaation vastuulla on jaksottaa rakennushankkeet pitkällä aikavälillä niin, että tilaajaorganisaation resursseihin ei kohdistu liian vaihtelevia tarpeita. Vaihtelevat projektimäärät aiheuttavat resurssien vajaa käyttöä tai vajautta. Projektinjohdon resurssien vajaus aiheuttaa usein viivästystä päätöksenteossa sekä alentaa laadunvarmistuksen tasoa. Resurssivajetta voidaan hallita ostetuilla projektinjohto- ja valvontapalveluilla. Silloinkin on huomioitava, ettei tilaajan vastuita ja velvollisuuksia voida täysin ulkoistaa. Lisäksi projektinjohto- ja valvontapalvelut vaativat myös tilaajan puolelta johtamista ja valvontaa. Projektien jaksottaminen on pitkäjänteistä työtä ja siihen tulisi sitoutua koko tilaajaorganisaation.

Rakennushankkeiden priorisointi

Jaksottamiseen liittyy aina rakennushankkeiden priorisointi. Priorisoinnin tulee liittyä kunnan toimitilaohjelmaan ja siihen liittyvään kiinteistöjen salkuttamiseen. Salkuttamisen ja kiinteistöjen kunto määrittää rakennushankkeiden välisen suhteen. Huomioitavaa on myös, että äkillisiä korjaustarpeita ilmestyy aina ja se tulisi huomioida tilaajan resursseissa. Tilaaja määrittää siis koko rakennushankkeen toteuttamisajankohdan. Lisäksi tilaaja määrittää rakennushankkeen suunnittelun ja rakentamisen yleisaikataulut. Rakentaminen voidaan jakaa eritavoin moniin vaiheisiin. Vaiheiden määrä riippuu usein hankkeen laajuudesta ja toteutusmuodosta. Osa vaiheista voi olla yhdistetty toisiinsa tai osa niistä saattaa puuttua hankkeesta.

Suunnitteluvaiheen osalta on huomioitava eri suunnittelualojen ja -vaiheiden riippuvaisuus toisistaan. Tilaajan tulee huomioida suunnitteluaikataulussa, että etenkin rakennussuunnittelu tulee tehdä etupainotteisesti suhteessa muuhun suunnitteluun. Näin ollen muut suunnittelualat kykenevät tarvittaviin iterointikierroksiin pääsuunnitelmien kanssa. Suunnitteluvaiheen aikataulutuksessa tulee myös huomioida erityisesti välitavoitteet ja -aikataulut.

 

Tärkeää

  • Rakennushankkeen jokaiselle vaiheelle varataan riittävä aikataulu.
  • Rakennushankkeen resurssit ovat realistiset hankkeen toteuttamiselle.

Hyvät käytännöt

  • Oikeaan aikaan tehdyt korjaukset ovat kustannustehokkaampia kuin myöhäistetyt korjaukset.
  • Kesäkorjaukset (päiväkodit, koulut) suunnitellaan ja valmistellaan hyvissä ajoin ennen korjausajankohtaa.
  • Last Planner -menetelmän soveltaminen.